Τα ωράρια οδήγησης και οι χρόνοι ανάπαυσης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Κοινοτική και Εθνική):

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης : Το σύνολο της διάρκειας οδήγησης που αθροίζεται μεταξύ του τέλους μιας περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης και της αρχής της επόμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης ή μεταξύ μιας περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης και μιας περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης

Διάλειμμα: ονομάζεται κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να εκτελεί κάποια άλλη εργασία και η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την ανάπαυσή του.

Ανάπαυση: κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.

Λοιπές εργασίας: Ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς, Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν ειδικότερα :

  • Φόρτωση και εκφόρτωση
  • Συνδρομή των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από οχήματα
  • Καθαρισμό και τεχνική συντήρηση οχημάτων
  • Έλεγχοι φόρτωσης - εκφόρτωσης, διοικητικές διατυπώσεις με την αστυνομία, τελωνεία κλπ

Περίοδοι διαθεσιμότητας: πλοίο – τρένο
Διαθεσιμότητα για ανταπόκριση σε ενδεχόμενες κλήσεις για ανάληψη ή συνέχιση της οδήγησης ή για εκτέλεση άλλων εργασιών

Παράδειγμα:

Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά
Οδήγηση 2,5 ώρες Άλλη εργασία 30 λεπτά  Οδήγηση 2,5 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά


10. Το διάλειμμα των 45 λεπτών μπορεί να αντικαθίσταται από διάλειμμα 15 λεπτών που
ακολουθείται από διάλειμμα 30 λεπτών. Αυτά τα διαλείμματα πρέπει να είναι κατανεμημένα με
αυτή τη σειρά εντός της περιόδου των 4,5 ωρών.

Οδήγηση 2 ώρες Διάλειμμα 15 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες Διάλειμμα 30 λεπτά

11. Ημερήσιος χρόνος οδήγησης. Ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης μεταξύ του τέλους μιας ημερήσιας
ανάπαυσης και της αρχής της επόμενης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 9 ώρες. Η Εκτελεστική Απόφαση Ε. Επιτροπής αρ. C (2011) 3759 της 7-6-2011
προβλέπει τον τρόπο υπολογισμού του ημερήσιου χρόνου οδήγησης, σε περίπτωση που ο οδηγός
δεν έχει κάνει χρήση των περιόδων ανάπαυσης που προβλέπει ο Κανονισμός 561/2006.

Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες
Οδήγηση 4 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά Οδήγηση 2,5 ώρες


12. Ο χρόνος οδήγησης μπορεί να παρατείνεται σε 10 ώρες, δύο φορές την εβδομάδα.

Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά Οδήγηση 1 ώρα
Οδήγηση 2 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά Οδήγηση 3,5 ώρες


13. Εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης. Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 56 ώρες
εντός μιας εβδομάδας. Ο συνολικός χρόνος οδήγησης στη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων δεν
υπερβαίνει τις 90 ώρες.
14. Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης. Κάθε οδηγός πρέπει να λαμβάνει μια περίοδο ημερήσιας
ανάπαυσης μέσα σε 24 ώρες από το τέλος της προηγούμενης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας περιόδου
ανάπαυσης. Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι τουλάχιστον 11 ώρες.

24 ώρες

Οδήγηση + διαλείμματα + άλλη εργασία = 13 ώρες Κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης 11 ώρες


15. Η κανονική ημερήσια ανάπαυση μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους, η πρώτη τουλάχιστον 3
ωρών και η δεύτερη τουλάχιστον 9 ωρών.

24 ώρες

11 ώρες
Οδήγηση + διαλείμματα +
άλλη εργασία
3 ώρες
Ανάπαυση
1 ώρα
οδήγηση + άλλη εργασία
9 ώρες
Ανάπαυση

16. Κατ' εξαίρεση, ο οδηγός μπορεί να λάβει μειωμένη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης διάρκειας 9
συνεχόμενων ωρών, τρεις φορές την εβδομάδα.
17. Περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Μόλις συμπληρωθούν έξι συνεχόμενα εικοσιτετράωρα από
το τέλος της προηγούμενης εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να ξεκινήσει νέα περίοδο
εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι διάρκειας
τουλάχιστον 45 συνεχόμενων ωρών.
18. Σε διάρκεια δεκαπενθημέρου, ο οδηγός μπορεί, αντί για δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας
ανάπαυσης, να λάβει μια κανονική και μια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας
τουλάχιστον 24 ωρών. Στην περίπτωση αυτή, η μείωση πρέπει να αντισταθμίζεται με ισοδύναμη
ανάπαυση που λαμβάνεται συνολικά πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.

Εβδομάδα 1 Εβδομάδα 2 Εβδομάδα 3 Εβδομάδα 4
28 ώρες
ανάπαυσης
45 ώρες
ανάπαυσης
45 ώρες
ανάπαυσης
45 ώρες ανάπαυσης +
17 ώρες αντιστάθμιση για
την εβδομάδα 1

Έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού

Ορθός τρόπος συμπλήρωσης διαγραμμάτων ταχογράφου

Μεταφόρτωση δεδομένων ανά 28 ημέρες